lanh-dao-so - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thông tin về Ban Giám đốc ADMIN

Ngày 12-05-2021

1. Ông: Nguyễn Đăng Hải - Giám đốc

Điện thoại: 0918 421 214

Email: haind.skhdt@haugiang.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Văn Bền -  Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913 686 702

Email: bennv.skhdt@haugiang.gov.vn

3. Bà: Nguyễn Thị Màu - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0988 410 306

Email: maunt.skhdt@haugiang.gov.vn

4.  Ông : Võ Công Khanh - Phó Giám đốc

Điện thoại: 0913 875 150

Email: khanhvc.skhdt@haugiang.gov.vn

 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-SKHĐT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

1. Giám đốc Nguyễn Đăng Hải

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang và Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019  về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang.

Phân công các Phó Giám đốc phụ trách ngành, lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của ngành; bộ phận Tổng hợp, Quy hoạch; tổ chức cán bộ; tài chính cơ quan; quan hệ đối ngoại; thi đua, khen thưởng và kỷ luật; phòng chống tham  nhũng và một số công tác quan trọng khác của cơ quan.

Báo cáo, trả lời chất vấn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động của ngành tại các phiên họp của Uỷ ban Nhân dân và các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh; chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.

Chủ trì họp báo, hội nghị, hội thảo; trực tiếp hoặc phối hợp để xử lý những vấn đề quan trọng có tính liên ngành.

Tổ chức, chủ trì các cuộc họp, làm việc với Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đoàn thể quần chúng, Ủy ban nhân dân cấp huyện về những vấn đề có liên quan công tác ngành.

Giải quyết các vấn đề do cấp Trưởng các phòng, ban trực thuộc đề nghị khi vượt quá thẩm quyền hoặc những vấn đề có những ý kiến khác thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của cơ quan.

Chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, đột xuất. Nếu sự việc vượt quá khả năng giải quyết thì báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Là chủ tất cả các tài khoản hợp pháp của đơn vị và tùy theo lĩnh vực phân công mà Giám đốc có thể ủy quyền cho từng Phó Giám đốc được thay mặt Giám đốc ký các chứng từ liên quan.

Thường trực Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội thành phố Vị Thanh, thị xã Ngã Bảy.

Giữ mối liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ có liên quan,Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban ngành.       

2. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Bền

Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác khối Thanh tra - Thẩm định; tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh, bao gồm ngành nông nghiệp, dịch vụ, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường.

Tham mưu cho Giám đốc về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra theo Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Nghị định 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư.

Tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (kể cả các dự án đầu tư có vốn nước ngoài ODA, NGO) thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2015, Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2016.

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội thị xã Long Mỹ, huyện Long Mỹ.

Giữ mối liên hệ với khối Nội chính tỉnh: Thanh tra, Viện kiểm soát, Tư pháp, Toà án và Thanh tra các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố.

Giữ mối liên hệ với các sở, ngành kinh tế, thanh tra, các Vụ, Viện quản lý ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Thị Màu

Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác khối Văn phòng; tham mưu cho Giám đốc quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư trong lĩnh vực văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh, bao gồm ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, các chính sách về dân tộc, Phát thanh truyền hình, quốc phòng - an ninh, khoa học công nghệ và trụ sở cơ quan quản lý nhà nước và xây dựng Nông thôn mới.

Tham mưu cho Giám đốc về công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công tác hành chính và quản trị.

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội huyện Vị Thủy, huyện Phụng Hiệp.

Giữ mối liên hệ với các sở, ngành khối Khoa giáo, Văn xã, Văn phòng, các Vụ, Viện quản lý ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

4. Phó Giám đốc Võ Công Khanh

Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác khối Đăng ký kinh doanh, Hợp tác đầu tư, chủ trì phối hợp trong công tác xúc tiến đầu tư, tiếp và làm việc với các nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, kể cả kinh tế tập thể.

Tham mưu cho Giám đốc phát triển kinh tế vốn nước ngoài, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài; nghiên cứu tổng hợp phát triển kinh tế đối ngoại, chương trình hợp tác kinh tế quốc tế, chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Hậu Giang.

Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, Châu Thành A.

Giữ mối liên hệ với các sở, ngành kinh tế đối ngoại, đăng ký kinh doanh, các Vụ, Viện quản lý ngành thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 855
Đã truy cập: 763715
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.