xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

1. Văn phòng Sở

Ngày 12-04-2020

Ông: Nguyễn Việt Bắc - Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0903 652 527

Email: bacnv.skhdt@haugiang.gov.vn

Bà: Bùi Thị Ngọc Bích - Phó Chánh Văn phòng

Điện thoại: 0988 383 593

Email: bichbtn.skhdt@haugiang.gov.vn

Văn phòng sở tham mưu cho Ban Giám đốc sở về công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công tác hành chính và quản trị. Văn phòng sở có nhiệm vụ chủ yếu sau:

1.1. Dự thảo trình Ban Giám đốc các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở;

1.2. Dự thảo trình Ban Giám đốc văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

1.3. Tham mưu cho Ban Giám đốc các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế

hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở giao cho Văn phòng, theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

1.4. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở giao cho Văn phòng;

1.5. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị của Sở theo quy định của pháp luật;

1.6. Tham mưu cho Ban Giám đốc tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao;

1.7. Tham mưu cho Ban Giám đốc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, phòng nghiệp vụ thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

1.8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

1.9. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

1.10. Quản lý chặt chẽ hồ sơ cán bộ, công chức, tài chính, tài sản được giao, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, đúng quy định tài chính hiện hành kể cả kinh phí hoạt động thường xuyên, các chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác;

1.11. Quản lý, thực hiện, kiểm tra, giám sát, báo cáo chức năng pháp chế cơ quan;

1.12. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo cơ chế “một cửa” phù hợp mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

1.13. Đề xuất Ban Giám đốc về quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, người lao động ngành kế hoạch và đầu tư trong tỉnh về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở nhằm từng bước thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức;

1.14. Thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, bảo vệ cơ quan an toàn; tổng hợp báo cáo giao ban Sở, giao ban ngành kế hoạch và đầu tư các huyện, thị xã, TP, lịch tuần, báo cáo sơ tổng kết định kỳ, đột xuất, báo cáo thi đua, khen thưởng, các báo cáo mang tính chất hành chính khác của Sở. Thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

1.15. Thực hiện, quản lý và điều hành một số lĩnh vực về kế hoạch và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công cho phòng.

Trở lại

 


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 291
Đã truy cập: 40907
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.