xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

2. Phòng Đăng ký kinh doanh

Ngày 12-04-2020

Ông: Lâm Kim Bình - Trưởng phòng

Điện thoại: 0913 722 050

Email: binhlk.skhdt@haugiang.gov.vn

Ông: Trần Thanh Bình – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0909 207 555

Email: binhtt.skhdt@haugiang.gov.vn

Ông: Ngô Văn Chúc – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0949 365 584

Email: chucnv.skhdt@haugiang.gov.vn

Phòng Đăng ký kinh doanh tham mưu cho lãnh đạo Sở trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (trừ kinh tế tập thể), Phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ chủ yếu sau:

Phòng Đăng ký kinh doanh tham mưu cho lãnh đạo Sở trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, sắp xếp, đổi mới và phát triển các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (trừ kinh tế tập thể), Phòng Đăng ký kinh doanh có nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu sau:

2.1. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo đề án, chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; chương trình, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

          2.2. Tham mưu cho Ban Giám đốc giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Đăng ký kinh doanh; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở phân công cho phòng.

2.3. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý thông tin về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập, hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh cho các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị, thành phố, tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin về đăng ký kinh doanh theo quy định.

2.4. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao.

          2.5. Thực hiện, quản lý và điều hành một số lĩnh vực về kế hoạch và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công cho phòng.


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 230
Đã truy cập: 40846
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.