xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Ngày 12-04-2020

Ông: Nguyễn Thanh Thuận – Trưởng phòng

Điện thoại: 0982 992 626

Email: thuannt.skhdt@haugiang.gov.vn

Ông: Võ Doãn Dụng – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0913 631 171

Email: dungvd.skhdt@haugiang.gov.vn

Ông: Đào Văn Thống – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0948 881 746

Email: thongdv.skhdt@haugiang.gov.vn

Bà: Nguyễn Thị Bích Vinh – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0939 982 102

Email: vinhntb.skhdt@haugiang.gov.vn

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

          Phòng Tổng hợp, Quy hoạch tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

          3.1. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh; kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh.

3.2. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh.

3.3. Phối hợp với các phòng chuyên môn góp ý các văn bản về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

3.4 . Tham mưu cho Ban Giám đốc phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

3.5. Chủ trì, phối hợp với các phòng xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư, cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực trên địa bàn của toàn tỉnh, đề xuất phương án cân đối vốn đầu tư công do Ban Giám đốc phân công, kể cả các nguồn: ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia; các nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO).

3.6. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư được Ban Giám đốc phân công cho phòng.

3.7. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở do Ban Giám đốc phân công.

3.8. Tham mưu cho Ban Giám đốc giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Tổng hợp, Quy hoạch; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng, sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

3.9. Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, báo cáo các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt; chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

3.10. Tham mưu cho Ban Giám đốc tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực được phân công cho UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền theo quy định và khi có yêu cầu đột xuất.

          3.11. Thực hiện, quản lý và điều hành một số lĩnh vực về kế hoạch và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công cho phòng.


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 264
Đã truy cập: 40880
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.