xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

4. Phòng Hợp tác đầu tư

Ngày 28-08-2020

   Ông:  Phan Văn Linh – Trưởng phòng

Điện thoại: 0909 712 060

Email: linnv.skhdt@haugiang.gov.vn

Ông: Trần Minh Mẫn – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0909 709 706

Email: mantm.skhdt@haugiang.gov.vn

  Phòng Hợp tác đầu tư (bao gồm ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường) tham mưu cho lãnh đạo Sở về kế hoạch và đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh. Phòng Hợp tác đầu tư có nhiệm vụ chủ yếu sau:

  Phòng Hợp tác đầu tư tham mưu cho lãnh đạo Sở về phát triển kinh tế trong nước, quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài (FDI); nghiên cứu tổng hợp phát triển kinh tế đối ngoại, chương trình hợp tác kinh tế quốc tế, chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh Hậu Giang. Phòng Hợp tác đầu tư có nhiệm vụ chủ yếu sau:

5.1. Tham mưu cho Ban Giám đốc làm đầu mối tiếp xúc và kêu gọi các nhà đầu tư, giới thiệu cơ chế, chính sách đầu tư, ưu đãi đầu tư, giới thiệu các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch sản phẩm cho các nhà đầu tư; quản lý hoạt động đầu tư trong nước vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền; tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư (trừ các dư án trong các Khu công nghiệp tập trung và các dự án do nhà nước đầu tư); đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

5.2. Phối hợp với các phòng chuyên môn dự thảo các văn bản về danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

5.3. Tham mưu cho Ban Giám đốc làm đầu mối giải quyết các vướng mắc, tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

5.4. Tham mưu cho Ban Giám đốc làm đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

5.5. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng.

5.6. Tham mưu cho Ban Giám đốc giúp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Kinh tế; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở phân công cho phòng.

          5.7. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

5.8. Tham mưu cho Ban Giám đốc về cấp, lập thủ tục và quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

5.9. Tham mưu cho Ban Giám đốc vận động, thu hút, điều phối, quản lý, giám sát, đánh giá, xây dựng danh mục nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các nguồn vốn từ doanh nghiệp cho tỉnh.

5.10. Đầu mối tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh.

          5.11. Thực hiện, quản lý và điều hành một số lĩnh vực về kế hoạch và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công cho phòng.     


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 244
Đã truy cập: 40860
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.