xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

5. Phòng Thanh tra - Thẩm định

Ngày 28-08-2020

Ông: Nguyễn Huỳnh Bá – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0932 803 087

Email: banh.skhdt@haugiang.gov.vn

Ông: Nguyễn Trung Toán – Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0983 410 339

Email: toannt.skhdt@haugiang.gov.vn

Phòng Thanh tra - Thẩm định  tham mưu cho lãnh đạo Sở về lĩnh vực đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư có nhiệm vụ chủ yếu sau:

Phòng Thanh tra - Thẩm định tham mưu cho lãnh đạo Sở về lĩnh vực đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và có nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật Thanh tra và Nghị định của Chính phủ về Thanh tra Kế hoạch và Đầu tư. Phòng Thanh tra - Thẩm định có nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

4.1. Tham mưu cho Ban Giám đốc giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực Thanh tra, Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, kế hoạch, dự án thuộc phạm vi quản lý của phòng, sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4.2. Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Ban Giám đốc để tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là chủ đầu tư.

Thẩm định và trình Ban Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đầu tư (trừ các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế và các gói thầu mua sắm thường xuyên nhằm duy trì hoạt động thường xuyên ở cơ quan, đơn vị …).

Thẩm định và trình Ban Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là chủ đầu tư khi được yêu cầu (nếu có) theo quy định.

Thẩm định và trình Ban Giám đốc Sở phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ủy quyền phê duyệt; Phối hợp các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cho cán bộ, công chức ngành kế hoạch và đầu tư trong tỉnh về các lĩnh vực thuộc phạm vi phòng quản lý.

4.3. Thẩm định và trình phê duyệt các dự án sử dụng vốn đầu tư công

Thẩm định và trình Ban Giám đốc Sở tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định hiện hành.

Thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt các dự án sử dụng vốn đầu tư công được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ủy quyền phê duyệt.

Thẩm định và trình Giám đốc Sở phê duyệt các dự án sử dụng vốn khác theo Ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh (nếu có).

4.4. Giám sát đầu tư

Tham mưu Ban Giám đốc Sở hướng dẫn, theo dõi công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các Sở, Ngành và các phòng nghiệp vụ trong Sở có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn.

4.5. Tham mưu cho Ban Giám đốc dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở giao cho phòng.

          4.6. Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

          4.7. Tham mưu cho Ban Giám đốc thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4.8. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

          4.9. Thực hiện, quản lý và điều hành một số lĩnh vực về kế hoạch và các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 231
Đã truy cập: 40847
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.