xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Biểu mẫu đầu tư

Ngày 13-04-2020

Mẫu I.1

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

(Điều 33, 34, 35, 37 Luật đầu tư)

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

 

 

Nhà đầu tưđề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: …………………Giới tính: .......................................... ………

Sinh ngày: …….../.. /.... ………….Quốc tịch: ......... ……………………….

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................

Ngày cấp: .............. /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu):        

Số giấy chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Ngày cấp: .............. /.... /........ Ngày hết hạn: ..... /..... /..... Nơi cấp: .............

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .................................................................................

Quyết định thành lập hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương: .....................................................

Ngày cấp: ................................................Cơ quan cấp:..................................

Địa chỉ trụ sở: .............................................................................................

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website: ………

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoàitrong doanh nghiệp/tổ chức(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam):

STT

Tên nhà đầu tư nước ngoài

Quốc tịch

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam):...............

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: ………………………………Giới tính: .......................

Chức danh:…………………Sinh ngày: …….../…../…….Quốc tịch: ............. .

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................

Ngày cấp: .............. /.... /........ Nơi cấp: ..........................................................

Địa chỉ thường trú: …………………..………………………………………...

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ………………………

2. Nhà đầu tư tiếp theo:thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với nhà ĐTNN đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………………..

2. Loại hình tổ chức kinh tế:……………………….

3. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ

4. Tỷ lệ góp vốnđiều lệ của từng nhà đầu tư:

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

VNĐ

Tương đương USD

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án đầu tư: ....................................................................

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 hoặc Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 35 hoặc Khoản 2 Điều 37Luật đầu tư (tuỳ theo từng loại dự án, liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).

- Các hồ sơ liên quan khác (nếu có):

 

 

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu(nếu có)

 


 

Mẫu I.2

Đề xuất dự án đầu tư

(Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư –

 Điều 33, 34, 35Luật đầu tư)

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày .... tháng ... năm....)

 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

(Ghi tên từng nhà đầu tư)

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án:............................................................

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: …………………..

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đườngphố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

 

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)

1

(Ngành kinh doanh chính)

 

 

 

2

……….

 

 

 

Ghi chú:

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN khi cấp GCNĐKĐT.

 

3. Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Công suất thiết kế: ……………………

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: ……………………….

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha): …………

- Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình,…):

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên

4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất(áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đấttheoquy định tạiđiểm đ, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư)

4.1. Địa điểm khu đất:

Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới, vị trí địa l);

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất(nếu có);

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, có bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo)

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn, tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình).

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

4.6. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư(nếu có):

5. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ, trong đó:

a) Vốn cố định:...(bằng chữ)đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.

Trong đó;

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có):

- Chi phí thuê đất, mặt nước,…:

- Chi phí xây dựng công trình:

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu;

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định.

- Chi phí dự phòng;

 Cộng: ………………………..

b) Vốn lưu động: ….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ.

5.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư(ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

 

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

Tương đương USD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,………

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…)và tiến độ dự kiến.

c) Vốn khác: …………..

6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: ………….

7. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01(hoặc quý I)/2018):Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ….

8. Nhu cầu về lao động(nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể):….

9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án

- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....).

Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ - quy định tạiđiểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư)

- Tên công nghệ;

- Xuất xứ công nghệ;

- Sơ đồ quy trình công nghệ;

- Thông số kỹ thuật chính;

- Tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ;

- Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;

- Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận, chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài(nếu có): …………

III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)

1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):...

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):...

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Cơ sở pháp lý của ưu đãi(ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):

4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có)..................................................................

 

Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……

Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu(nếu có)

D. Thủ tục hành chính

Lĩnh vực kinh tế:

1. Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư


 

a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh các giấy tờ cần thiết theo quy định)

- Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. (người nhận có thể trực tiếp đến nhận kết quả hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải có giấy ủy quyền đúng theo quy định của pháp luật)

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 2 của nội dung này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

+ Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

d)Thời hạn giải quyết: 35 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

e) Đối tượng thực hiện tổ chức hành chính: Tất cả tổ chức, cá nhân

f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

g) Kết quả thực hiện: Tờ trình 

h) Lệ phí: không quy định

i) Biểu mẫu: Mẫu I.1, Mẫu I.2 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

j) Căn cứ pháp lý:  

- Luật Đầu tư năm 2014

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

 

2. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư:

a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh các giấy tờ cần thiết theo quy định)

- Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. (người nhận có thể trực tiếp đến nhận kết quả hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải có giấy ủy quyền đúng theo quy định của pháp luật)

 b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

c) Thời hạn giải quyết:

        Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

d) Đối tượng thực hiện tổ chức hành chính: Tất cả tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Kết quả thực hiện: Tờ trình 

g) Lệ phí: không quy định

h) Biểu mẫu: Mẫu I.6, Mẫu I.7, Mẫu I.8 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

         i) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

3. Thủ tục giãn tiến độ dự án đầu tư:

a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh các giấy tờ cần thiết theo quy định)

- Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. (người nhận có thể trực tiếp đến nhận kết quả hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải có giấy ủy quyền đúng theo quy định của pháp luật)

 b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

c) Thời hạn giải quyết:

        Trong thời hạn 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư phải thông báo kết quả cho nhà đầu tư.

d) Đối tượng thực hiện tổ chức hành chính: Tất cả tổ chức, cá nhân

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư

f) Kết quả thực hiện: Tờ trình 

g) Lệ phí: không quy định

h) Biểu mẫu: Mẫu I.8, Mẫu I.9 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

         i) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

4. Thủ tục tạm ngừng dự án đầu tư

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh các giấy tờ cần thiết theo quy định)

- Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. (người nhận có thể trực tiếp đến nhận kết quả hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải có giấy ủy quyền đúng theo quy định của pháp luật)

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần hồ sơ

- Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

- Giải trình lý do tạm dừng thực hiện dự án;

- Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

- Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

+ Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

 + Thời hạn giải quyết:

 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

c) Biễu mẫu: Mẫu I.10 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

5. Thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đến nộp hồ sơ hoàn chỉnh các giấy tờ cần thiết theo quy định)

- Ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

- Chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn xử lý

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. (người nhận có thể trực tiếp đến nhận kết quả hoặc ủy quyền cho người khác nhận thay, người được ủy quyền khi đến nhận kết quả phải có giấy ủy quyền đúng theo quy định của pháp luật)

b) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư

c) Thành phần hồ sơ

- Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

- Giải trình lý do tạm dừng thực hiện dự án;

- Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

- Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

+ Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

+ Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất, cơ quan đăng ký đầu tư có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

c) Biễu mẫu: Mẫu I.11 Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

d) Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP

- Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT

                                                                                                                             Văn Phương


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 81
Đã truy cập: 40697
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.