xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

Ngày 28-06-2020

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

(1) Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện, chương trình, dự án của cơ quan chủ quản hoặc chủ dự án

x

(2) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ

x

(3) Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

x

(4) Văn kiện chương trình, dự án, phi dự án.

x

(5) Ý kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan

x

(6) Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan

x

(7) Các tài liệu có liên quan đến chương trình, dự án bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt kèm theo

x

5.3

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

5.4

Thời hạn giải quyết:

  • Đối với dự án quốc gia: không quá 90 ngày
  • Đối với dự án đầu tư nhóm A: không quá 40 ngày
  • Đối với dự án đầu tư nhóm B: không quá 30 ngày
  • Đối với dự án đầu tư nhóm C, dự án hỗ trợ kỹ thuật: không quá 20 ngày

5.5

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành Chính công

5.6

Lệ phí: 0

5.7

Kế quả giải quyết TTHC: Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ/cơ quan chủ quản

5.8

Quy trình xử lý công việc

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Bước 1

Nộp hồ sơ

TC/CN chuẩn bị đầy đủ HS theo yêu cầu nội dung của TTHC (mục 5.2) đến nộp HS tại Trung tâm HCC tỉnh Hậu Giang (sau gọi là Trung tâm) hoặc gửi HS qua đường bưu điện (Địa chỉ: Số 9 đường Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

Tổ chức,
cá nhân

Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ  Lễ)

HS theo mục 5.2

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên tiếp nhận HS có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung HS.

- Trường hợp tiếp nhận trực tiếp:

+ Trường hợp HS đầy đủ: Thực hiện số hóa HS, nhập HS và phần mềm DVC; in Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả từ phần mềm (BM.01.06); hướng dẫn TC/CN nhận kết quả xử lý HS tại Trung tâm HHC hoặc qua bưu chính; Thông báo cho TC/CN biết thủ tục này có thu phí.

+ Trường hợp HS thiếu hoặc không hợp lệ: hướng dẫn TC/CN hoàn thiện HS theo BM.02.06 và kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ đồng thời hướng dẫn TC/CN nộp lại HS sau khi đã hoàn thiện theo hướng dẫn (có thể lên nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Trường hợp tiếp nhận qua đường Bưu điện:

+ Trường hợp HS đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc trả lời văn bản hướng dẫn TC/CN hoàn thiện HS (BM.02.06)

Sau khi tiếp nhận HS hợp lệ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Chuyên viên BPTN chuyển HS (bản cứng) và đồng thời thao tác luân chuyển HS trên phần mềm DVC đến Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý (số hóa HS và nhập HS vào phần mềm DVC nếu HS được tiếp nhận trực tiếp); in Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả từ phần mềm (BM.01.06)

Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC

½  ngày

HS theo mục 5.2;

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận HS từ Trung tâm HCC, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý và thực hiện thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm

Lãnh đạo phòng chuyên môn

½  ngày

HS theo mục 5.2;

Bước 4

Xử lý hồ sơ (kiểm tra, thẩm định,…)

Chuyên viên xử lý HS kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của HS

- Nếu HS không đủ điều kiện và cần TC/CN phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ pháp lý thì thực hiện thông báo yêu cầu bổ sung để hoàn thiện hồ sơ gửi đến TC/CN bằng văn bản nói rõ lý do và định rõ thời gian 02 ngày phải bổ sung hồ sơ (báo cáo LĐP xem xét; trình LĐ Sở ký duyệt thông báo kèm biểu mẫu (BM.02.06) và chuyển thông báo về Trung tâm HCC để thực hiện thông báo đến TC/CN)

- Nếu HS hợp lệ và đã có khảo sát  thực tế tại cơ sở (nếu có) thì thực hiện dự thảo tờ trình hoặc bản đề nghị, dự thảo văn bản kết quả của TTHC; trình LĐP để thực hiện bước kế tiếp; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm.

Lưu ý: Trường hợp sau khi đã có thông báo đến TC/CN yêu cầu bổ sung để hoàn thiện hồ sơ với thời gian quy định mà TC/CN không thực hiện thì tiến hành thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (báo cáo LĐP xem xét; trình LĐ Sở ký duyệt thông báo kèm biểu mẫu (BM.03.06) và chuyển thông báo về Trung tâm HCC để thực hiện thông báo đến TC/CN)

Chuyên viên thẩm định và xử lý HS

Từ 20 đến 90 ngày tùy từng dự án

Văn bản thông báo (nếu có);

Dự thảo tờ trình;

Dự thảo kết quả TTHC;

Bước 5

Xem xét kết quả xử lý hồ sơ

LĐP tiếp nhận kết quả xử lý HS từ chuyên viên; ký tờ trình hoặc bản đề nghị; ký nháy vào các văn bản liên quan đến kết quả xử lý của TTHC; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày

Bước 6

Phê duyệt hồ sơ

LĐ Sở ký (phê duyệt) kết quả; chuyển kết quả đến Văn thư Văn phòng Sở đóng dấu và chuyển kết quả xử lý HS về Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC; LĐ Sở kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển HS trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở

½  ngày

Kết quả: Văn bản/ Quyết định/ Giấy chứng nhận/…

Bước 7

Chuyển kết quả xử lý hồ sơ về Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN

Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC sau khi nhận kết quả xử lý HS từ cơ quan chuyên môn tiến hành thực hiện thủ tục bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa của Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN và đề xuất phương án mà TC/CN sẽ nhận kết quả giải quyết TTHC như đã thỏa thuận lúc nộp HS (nhận trực tiếp tại Trung tâm HCC hoặc qua bưu chính) và thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có); Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển HS trên phần mềm.

Trả kết quả đến một cửa của Trung tâm HCC

½  ngày

Lưu ý: Trong quá trình từ lúc tiếp nhận HS (Bước 2) đến lúc xử lý xong và có kết quả để trả cho TC/CN (Bước 7). Nếu kết quả xử lý HS bị quá hạn theo quy định tại mục 5.4 thì cơ quan chuyên môn phải thực hiện việc xin lỗi đến TC/CN đã nộp hồ sơ bằng văn bản (BM.04.06) trong đó có nêu rõ lý do quá hạn.

5.9

Cơ sở pháp lý

- - Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

- Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

- Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CPngày 16/3/2016 của Chính phủ./.

             
* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thu tuc 8 ODA ngươi dung dau co quan chu quan.doc_20200628160247.doc

Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 297
Đã truy cập: 40913
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.