xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 01-08-2022

Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp trực tuyến về kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Description: Xây dựng nông thôn mới Hậu Giang: Người dân đồng thuận, hài lòng - Ảnh 1.

Một góc đường trên địa bàn xã Nông thôn mới tại tỉnh Hậu Giang

 Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2021-2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Trước bối cảnh và yêu cầu mới với các thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để cụ thể hóa yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ đã xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời đã giao kế hoạch vốn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay tiến độ ban hành các văn bản và giao kế hoạch vốn tại 52 tỉnh thành vẫn còn chậm so với yêu cầu. Cụ thể: đã có 31/52 tỉnh thành phố hoàn thành phân bổ kế hoạch vốn năm 2022; 08/52 tỉnh đã có Nghị quyết giao kế hoạch vốn của HĐND tỉnh;09/52 tỉnh đang trình HĐND tỉnh; 04/52 tỉnh tỉnh đang trong quá trình xây dựng Nghị quyết.

Theo báo cáo của các Bộ chủ quản chương trình, hiện nay đã ban hành hầu hết các Thông tư, văn bản hướng dẫn thực hiện các địa phương cơ bản có thể triển khai theo kế hoạch vốn được bố trí. Riêng Bộ Tài chính đang hoàn chỉnh Thông tư Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương (đây là hướng dẫn quan trọng đối với các địa phương), để giải ngân nguồn vốn sự nghiệp.

Đối với tỉnh Hậu Giang, tiến độ thực hiện các chương trình cơ bản đáp ứng theo yêu cầu: Đã thành lập Ban chỉ đạo các chương trình MTQG, trình thông qua các Nghị quyết về tiêu chí định mức phân bổ vốn, Nghị quyết giao kế hoạch vốn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc.

Kết luận cuộc họp, Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo các Bộ, ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình. Chỉ đạo các địa phương chưa giao kế hoạch vốn khẩn trương trình cấp thẩm quyền ban hành. Đồng thời đánh giá rất cao tính chủ động của các địa phương đã giao kế hoạch vốn năm 2022 đáp ứng yêu cầu./.

                                                                                                                                             Đào Văn Thống


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 918
Đã truy cập: 763772
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.