xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi do nhà đầu tư đề xuất

Ngày 04-11-2020

5.1

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Đối với dự án BT, quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/500 (nếu có) của quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư phải được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật trước khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

(1) Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi;

x

(2) Báo cáo nghiên cứu khả thi.

x

5.3

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

5.4

Thời hạn giải quyết:

- Đối với dự án nhóm A: Thời gian thẩm định 35 ngày + Thời gian UBND tỉnh xem xét Phê duyệt 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Thời gian thẩm định 25 ngày + Thời gian UBND tỉnh xem xét Phê duyệt 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5.5

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành Chính công

5.6

Lệ phí: Không

5.7

Kế quả giải quyết TTHC: Báo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

5.8

Quy trình xử lý công việc

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Bước 01

Nộp hồ sơ

TC/CN chuẩn bị đầy đủ HS theo yêu cầu nội dung của TTHC (mục 5.2) đến nộp HS tại Trung tâm HCC tỉnh Hậu Giang (sau gọi là Trung tâm) hoặc gửi HS qua đường bưu điện (Địa chỉ: Số 9 đường Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

Tổ chức,
cá nhân

Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ  Lễ)

HS theo mục 5.2

Bước 02

Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên tiếp nhận HS có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung HS.

- Trường hợp tiếp nhận trực tiếp:

+ Trường hợp HS đầy đủ: Thực hiện số hóa HS, nhập HS và phần mềm DVC; in Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả từ phần mềm (BM.01.02); hướng dẫn TC/CN nhận kết quả xử lý HS tại Trung tâm HCC hoặc qua bưu chính; Thông báo cho TC/CN biết thủ tục này có thu phí.

+ Trường hợp HS thiếu hoặc không hợp lệ: hướng dẫn TC/CN hoàn thiện HS theo BM.02.02 và kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ đồng thời hướng dẫn TC/CN nộp lại HS sau khi đã hoàn thiện theo hướng dẫn (có thể lên nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Trường hợp tiếp nhận qua đường Bưu điện:

+ Trường hợp HS đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc trả lời văn bản hướng dẫn TC/CN hoàn thiện HS (BM.02.02)

Sau khi tiếp nhận HS hợp lệ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Chuyên viên BPTN chuyển HS (bản cứng) và đồng thời thao tác luân chuyển HS trên phần mềm DVC đến Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý (số hóa HS và nhập HS vào phần mềm DVC nếu HS được tiếp nhận trực tiếp); in Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả từ phần mềm (BM.01.02)

Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC

½  ngày

HS theo mục 5.2;

Bước 03

Phân công xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận HS từ Trung tâm HCC, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý và thực hiện thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm

Lãnh đạo phòng chuyên môn

½ ngày

HS theo mục 5.2

Bước 04

4.1. Xử lý hồ sơ (kiểm tra, lấy ý kiến thẩm định,…)

Chuyên viên xử lý HS kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của HS

- Nếu HS không đủ điều kiện và cần TC/CN phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ pháp lý thì thực hiện thông báo yêu cầu bổ sung để hoàn thiện hồ sơ gửi đến TC/CN bằng văn bản nói rõ lý do và định rõ thời gian 02 ngày phải bổ sung hồ sơ (báo cáo LĐP xem xét; trình LĐ Sở ký duyệt thông báo kèm biểu mẫu (BM.02.02) và chuyển thông báo về Trung tâm HCC để thực hiện thông báo đến TC/CN)

- Nếu HS hợp lệ và đã có khảo sát  thực tế tại cơ sở (nếu có) thì thực hiện dự thảo văn bản lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương có liên quan; trình LĐP để thực hiện bước kế tiếp; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm.

Lưu ý: Trường hợp sau khi đã có thông báo đến TC/CN yêu cầu bổ sung để hoàn thiện hồ sơ với thời gian quy định mà TC/CN không thực hiện thì tiến hành thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (báo cáo LĐP xem xét; trình LĐ Sở ký duyệt thông báo kèm biểu mẫu (BM.03.02) và chuyển thông báo về Trung tâm HCC để thực hiện thông báo đến TC/CN)

Chuyên viên thẩm định và xử lý HS

01 ngày

Văn bản thông báo (nếu có);

Dự thảo văn bản lấy ý kiến thẩm định các sở, ngành và địa phương có liên quan;

4.2. Xem xét văn bản lấy ý kiến thẩm định

LĐP tiếp nhận văn bản lấy ý kiến  từ chuyên viên; ký nháy vào văn bản; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

½ ngày

Văn bản lấy ý kiến thẩm định

4.3. Phê duyệt văn bản lấy ý kiến thẩm định

LĐ Sở ký (phê duyệt) văn bản; chuyển kết quả đến Văn thư Văn phòng Sở đóng dấu; LĐ Sở kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển HS trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở

½  ngày

Văn bản lấy ý kiến thẩm định

Bước 05

Các sở, ngành và địa phương có liên quan góp ý kiến thẩm định

Các sở, ngành và địa phương có liên quan

- DA nhóm A: 15 ngày;

- DA nhóm B, C: 10 ngày

Văn bản góp ý kiến

Bước 06

Xử lý hồ sơ (thẩm định,…)

Chuyên viên xử lý HS tổng hợp các góp ý thẩm định của Các sở, ngành và địa phương, dự thảo Báo cáo thẩm định trình LĐP để thực hiện bước kế tiếp; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm

Chuyên viên thẩm định và xử lý HS

- DA nhóm A: 15 ngày;

- DA nhóm B, C: 10 ngày

Báo cáo thẩm định

Bước 07

Xem xét kết quả xử lý hồ sơ

LĐP tiếp nhận kết quả xử lý HS từ chuyên viên; ký nháy vào văn bản liên quan đến kết quả xử lý của TTHC; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày

Bước 08

Phê duyệt hồ sơ

LĐ Sở ký (phê duyệt) kết quả; chuyển kết quả đến Văn thư Văn phòng Sở đóng dấu và chuyển kết quả xử lý HS về Ủy ban nhân dân tỉnh; LĐ Sở kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển HS trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở

½ ngày

Báo cáo thẩm định

Bước 09

Kể từ khi nhận được Báo cáo thẩm định của SKHĐT, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Ủy ban nhân dân tỉnh

- DA nhóm A: 15 ngày;

- DA nhóm B, C: 07 ngày

HS theo mục 5.7

Bước 10

Chuyển kết quả xử lý hồ sơ về Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN

Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC sau khi nhận kết quả xử lý HS từ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thực hiện thủ tục bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa của Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN và đề xuất phương án mà TC/CN sẽ nhận kết quả giải quyết TTHC như đã thỏa thuận lúc nộp HS (nhận trực tiếp tại Trung tâm HCC hoặc qua bưu chính); Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển HS trên phần mềm.

Trả kết quả đến một cửa của Trung tâm HCC

½ ngày

Lưu ý: Trong quá trình từ lúc tiếp nhận HS (Bước 02) đến lúc xử lý xong và có kết quả để trả cho TC/CN (Bước 10). Nếu kết quả xử lý HS bị quá hạn theo quy định tại mục 5.4 thì cơ quan chuyên môn phải thực hiện việc xin lỗi đến TC/CN đã nộp hồ sơ bằng văn bản (BM.04.02) trong đó có nêu rõ lý do quá hạn.

5.9

Cơ sở pháp lý

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 về đầu tư theo hình thức PPP;

- Thông tư s 09/2018/TT-BKHĐT ngà28/12/2018 hướng dẫn thực hiện mt số điều của Ngh đnh số 63/2018/NĐ-CP ngà04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2B 30.doc_20201104085020.doc

Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 287
Đã truy cập: 40903
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.