xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 12-04-2022

THÔNG BÁO

Về việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2 tại 57, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 4 năm 2022, trong đó có tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đề án “Triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh” và Công văn số 02/UBND-HCC ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử.

Có thể nói, đây là những nội dung quy định hết sức quan trọng trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và giúp tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2020 về việc quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trường Bộ Tài Chính về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Theo đó, Công văn số 02/UBND-HCC ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/4/2022 tất cả doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC. Tỉnh phấn đấu đến hết ngày 31/5/2022, hoàn thành 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Đồng thời theo Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định “từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng”,

Và Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC “Từ ngày Thông tư này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022, đối với các địa bàn đã đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để triển khai hóa đơn điện tử theo Quyết định của Bộ Tài chính trên cơ sở đề nghị của Tổng cục Thuế thì cơ sở kinh doanh trên địa bàn có trách nhiệm chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử quy định tại Thông tư này theo lộ trình thông báo của cơ quan thuế. Trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng”.

Từ những quy định trên, nhằm triển khai kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng đúng theo quy định pháp luật về áp dụng hóa đơn điện tử, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến tất cả Quý doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh cập nhật kịp thời và áp dụng.

Kính thông báo.


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 915
Đã truy cập: 763769
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.